Missie/Visie

De 'Prins Clausschool' (PCS) is een Christelijke basisschool, gevestigd op twee nabijgelegen locaties in de wijk Weezenhof, stadsdeel Dukenburg in Nijmegen.                                       

De Weezenhof is een ruim opgezette wijk met veel groen, koop- en huurwoningen. School en wijk zijn ongeveer 40 jaar geleden gebouwd.

De schoolgebouwen staan in respectievelijk de 40ste straat, waar de groepen 1 t/m 5 gehuisvest zijn en de 81ste straat, waar de groepen 6 t/m 8 zitten. We werken in heterogene en homogene groepen.

 

Missie:  Leren door denken, doen en voelen

Onze inzet is erop gericht een school te zijn waar elk kind tot maximale ontwikkeling kan komen. Om dat waar te maken zijn we voortdurend bezig een balans te vinden in het leren waarbij je moet nadenken om een stap verder te komen, leren waarbij je actief en handelend bezig bent met het uitvoeren wat je moet doen en leren waarbij je (sociale) gevoel een rol speelt. Zoveel als mogelijk afstemmen op de individuele mogelijkheden en leerbehoeftes, helpt om die balans te vinden en daarmee de maximale ontwikkeling te bereiken.

                 website driehoek.jpg

Visie:  Veiligheid, betrokkenheid, samenwerken, vertrouwen, liefde

Deze kernwaarden staan op de PCS centraal, en helpen ons om de missie waar te kunnen maken.

Veiligheid:

We willen dat ieder kind zich op de PCS veilig voelt.  Als kind voel je je veilig wanneer de mensen om je heen op een plezierige wijze met je omgaan; wanneer je gezien wordt; wanneer je mag zijn wie je bent; wanneer je fouten mag maken, omdat we er van uit gaan dat je van fouten kunt leren. Behalve een positieve en stimulerende wijze van omgaan met elkaar, helpen ook de duidelijke regels om de veiligheid te waarborgen. Voeg daar aan toe onze structuur in klassenmanagement, waardoor voorspelbaarheid eveneens een element vormt die de veiligheid ten goede komt.  Kortom: onze school wordt gekenmerkt door een gestructureerd positief leer-, leef- en werkklimaat.

 

Betrokkenheid:

Een kind dat betrokken is bij hetgeen het denkt, doet en voelt leert het beste. Dat betekent dat we op school de leerling zoveel als mogelijk motiveren door die betrokkenheid groot te laten zijn. Weten waarvoor je iets leert, eigenaar zijn van je eigen leerproces, zelf verantwoordelijkheden nemen voor je eigen leerproces. Het zijn alle zaken die de betrokkenheid, het enthousiasme, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld vergroten. Daar staat de PCS voor.

website betrokkenheid.jpg

De PCS staat ook voor betrokkenheid tussen ouders en school. De school kan het niet alleen: we hebben de ouders, als partners in de ontwikkeling, hard nodig. We doen er dan ook alles aan om op allerlei manieren de betrokkenheid van ouders zo groot mogelijk te laten zijn.

 

Samenwerken:

Ouderbetrokkenheid en samenwerken zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Door elkaar goed op de hoogte te houden van het wel en wee van het kind, kunnen we er samen voor zorgen dat het kind zich optimaal ontwikkelt. Samenwerken is daarbij ook een belangrijke leerfactor op onze school voor de kinderen. School is een sociale leefgemeenschap, waarbinnen de kinderen veel op elkaar zijn aangewezen. Het is belangrijk dat ze weten hoe ze met elkaar moeten omgaan, wat de normen en waarden zijn die passen bij 'sociaal zijn'. Samenwerken vraagt ook om specifieke vaardigheden die wij ze aanleren en waar ze hun hele leven profijt van zullen hebben. We hebben daarbij als uitgangspunt dat je leert met, van en dóór elkaar.

 

Vertrouwen:

U plaatst uw kind op onze school, omdat u er op vertrouwt (en er op mág vertrouwen) dat uw kind bij ons in goede handen is. Wanneer u zich kunt vinden in de bovenstaande verklaring van onze kernwaarden, gaan wij er van uit dat u daadwerkelijk ons dat vertrouwen geeft. Wij op onze beurt hebben alle vertrouwen in een open, plezierige samenwerking met u, ouders. Daarbij staat centraal wat we als ouder en school samen delen: het welbevinden van uw kind!

 

Liefde:

Onze school heeft een Christelijke identiteit. Bij die identiteit speelt liefde een belangrijke rol. Liefde voor mens en omgeving. Dat uit zich vooral door respect voor elkaar en voor natuur, milieu en materiaal. We willen de kinderen leren om in onze multiculturele samenleving waardering te hebben voor ieders waarden, normen en daarmee ook geloofsovertuiging. Liefde uit zich ook door geduld, door te luisteren naar elkaar door met elkaar op respectvolle wijze in gesprek te gaan. Het zijn vaardigheden waar we op onze school op diverse manieren aandacht aan besteden. Tenslotte is vergevingsgezindheid een belangrijke Christelijke waarde waarin liefde tot uiting komt. Wanneer ons standpunt is dat kinderen fouten mogen maken, willen wij ze bijbrengen dat ze dat ook van elkaar accepteren.